Barion Pixel

Adatkezelési Szabályzat

ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT

1. BEVEZETÉS 

A somogyikriszta.hu oldal tulajdonosa Somogyi Krisztina egyéni vállalkozó (továbbiakban: Adatkezelő), mint adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi közlemény tartalmát.

Adatkezelő kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos jogszabályokban meghatározott elvárásoknak. Adatkezelő adatkezeléseivel kapcsolatosan felmerülő adatvédelmi irányelvek folyamatosan elérhetők a www.somogyikriszta.hu weboldalán.

Adatkezelési alapelvek közül alapvetően figyelembe vettük az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényt, valamint az alábbi kapcsolódó törvények vonatkozó készeit:

  • Polgári Törvénykönyv (2013. évi V. törvény – Ptk), 
  • Számviteli törvény (2000. évi C. tv. – Számv.t.); 
  • Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseire vonatkozó törvény (2001. évi CVIII. tv. – Eker. tv.); 
  • Az elektronikus hírközlésről szóló törvény (2003. évi C. tv. –  Eht.);
  • A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló törvény (2008. évi XLVIII. törvény – Grt.).

Adatkezelő fenntartja magának a jogot a jelen tájékoztató bármikori megváltoztatására. Természetesen az esetleges változásokról kellő időben értesíti közönségét.
Amennyiben kérdése van jelen közleményünkkel kapcsolatban, kérjük, írja meg nekünk az elegjovagy.hu/kapcsolat oldalon keresztül.

Az Adatkezelő kifejezetten fontosnak tartja a honlap látogatói, jelenlegi és jövőbeli ügyfelei, üzleti partnerei személyes adatainak védelmét, tiszteletben kívánja tartani az információs önrendelkezési jogot. A személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.

Az adatkezelő adatai:

Adatkezelő neve: Somogyi Krisztina

Az adatkezelő székhelye: 1106 Bp. Váltó u. 19.

Az adatkezelő weboldalának címe: www.somogyikriszta.hu

Adatkezelő elektronikus levelezési címe: info@somogyikriszta.hu

Adatkezelő telefonszáma: +36-30 427 4509

Adószáma: 41345322142

2.FOGALMAK

2.1. érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy;

2.2. személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret –, valamint az abból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés;

2.3. hozzájárulás: az érintett kívánságának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez;

2.4. tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri;

2.5. adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja;

2.6. adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése;

2.7. adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;

2.8. nyilvánosságra hozatal: az adatot bárki számára történő hozzáférhetővé tétele;

2.9. adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges;

2.10. adatmegjelölés: az adat azonosító jelzéssel ellátása annak megkülönböztetése céljából;

2.11. adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából;

2.12. adatmegsemmisítés: az adatokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése;

2.13. adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adatokon végzik;

2.14. adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki, vagy amely az adatkezelővel kötött szerződése alapján – beleértve a jogszabály rendelkezése alapján történő szerződéskötést is – az adatok feldolgozását végzi;

2.15. harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval;

2.16. harmadik ország: minden olyan állam, amely nem EGT-állam.

3.A SZEMÉLYES ADATOK KÖRE, AZ ADATKEZELÉS CÉLJA ÉS JOGCÍME

A honlap felkeresése során a honlap használatával adatközlő elfogadja a tájékoztatóban foglaltakat.

A elegjovagy.hu oldal tevékenységének adatkezelései önkéntes hozzájáruláson alapulnak. Bizonyos esetekben azonban a megadott adatok egy körének kezelését, tárolását, továbbítását jogszabályok teszik kötelezővé.

Adatkezelő felhívja Adatközlők figyelmét, hogy amennyiben nem saját személyes adataikat adják meg, úgy Adatközlő kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése. Adatközlőnek szavatolnia kell azért, hogy más természetes személyekről megadott vagy hozzáférhetővé tett személyes adat kezelése estén az érintett természetes személy hozzájárulását jogszerűen beszerezte. A megadott személyes adatok valódiságáért kizárólag az Adatközlő személy felel.

4.HÍRLEVÉL

Az adatkezelés célja: e-mail hírlevelek küldése az érdeklődők részére, tájékoztatás az aktuális információkról, eseményekről.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása és a Grt. 6. § (5) bekezdése.

A kezelt adatok köre: azonosítószám, név, e-mail cím, a felhasználó számítógépének IP címe és a direktmarketing célú megkereséshez adott hozzájárulás.

Az adatkezelés időtartama: a felhasználó hozzájárulásának visszavonásáig.

5.ADATKEZELŐ ÜGYFÉL-LEVELEZÉSE

Amennyiben szolgáltatásaink igénybevétele során kérdése, problémája van, a jelen tájékoztatóban megadott elérhetőségeken, illetve a honlapon elhelyezett elérhetőségeken kapcsolatba léphet az adatkezelővel.

Az Adatkezelő a beérkezett e-maileket és a honlapokon elhelyezett űrlap segítségével küldött üzeneteket a küldő nevével, e-mail címével, számítógépének IP címével és más, önként megadott személyes adatával bizalmasan kezeli, az ügyek visszakereshetősége érdekében tárolja azokat, amíg azt szükségesnek ítéli meg.

6.A HONLAPON TALÁLHATÓ KAPCSOLATFELVÉTELI ŰRLAPON, VALAMINT E-MAIL CÍMEN MEGADOTT SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSE 

A honlapon lehetőséget biztosítunk arra, hogy az érdeklődők a szolgáltatásainkról kapcsolatfelvételi űrlapon tájékoztatást kérjenek. Ennek során a felhasználónak néhány személyes adatát meg kell adnia. 

Az adatkezelés célja: Kérdések megválaszolása, ajánlattétel, tájékoztatás, szolgáltatásaink javítása
Az adatkezelés jogalapja: Az érintett hozzájárulása, GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja és az Infotv. 5. § (1) bekezdése vagy: szerződés teljesítése, konkrét szolgáltatásra vonatkozó ajánlatkérés esetén, GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja 

A kezelt adatok köre: vezeték- és keresztnév, e-mail cím, telefonszám, továbbá esetlegesen egyéb, önként megadott személyes adatok, amelyeket saját magáról az üzenetben megosztott velünk. 

Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: A megkeresésben hivatkozott ügy lezárását követő 90. napon töröljük az adatokat, kivéve, ha az érintett (vagy az általa kapcsolattartóként képviselt vállalkozás) és az Adatkezelő között szerződés jön létre, ebben az esetben az adatkezelő az adat kezeléséről külön tájékoztatja az érintettet. 

Az Adatkezelő az adatokat az informatikai háttérszolgáltatás céljából a WebDigital tárhelyszolgáltató részére továbbítja. 

Az Adatkezelő harmadik személyek számára reklámcélra nem ad át, nem tesz hozzáférhetővé személyes adatot. 

 

7.EGYÉB ADATKEZELÉSEK

E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk tájékoztatást.
Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a kötelező adatkezelések kivételével – törlését vagy zárolását az adatfelvételénél jelzett módon, illetve az adatkezelő feltüntetett elérhetőségein.
Tájékoztatjuk a jelentkezőket, hogy a bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik az adatkezelőt.

A Szolgáltató a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

8.AZ ADATFELDOLGOZÓK ADATAI, ELÉRHETŐSÉGEI

SalesAutopilot rendszer:
Név: SalesAutopilot Kft. (www.salesautopilot.hu)
Székhely: 1024 Budapest, Margit krt. 31-33. félemelet 4.

Tárhely-szolgáltató adatai: 

Név: Webdigital, Icon Média Kft.
Székhely: 6000 Kecskemét, Csóka utca 26.

Az adatkezelő fenntartja a jogot további adatfeldolgozó igénybevételére, melynek személyéről legkésőbb az adatfeldolgozás megkezdésekor ad egyedi módon tájékoztatást.

9. Barion Pixel használata

Cookie neve Cookie leírása és célja Szolgáltató Mennyi ideig tárolódik az eszközödön?
ba_vid Célja a Barion Smart Gateway szolgáltatás során a bankkártyás csalások kiszűrése az általad használt eszköz digitális ujjlenyomata és a böngészési szokásaid alapján. A cookie használata a csalók felismeréséhez szükséges. A cookie azt biztosítja, hogy a böngészési szokásaidból származó adatokról tudjuk, hogy egy felhasználótól származnak. Barion Payment Zrt. Utolsó frissüléstől számított 1,5 évig.
ba_vid.xxx Célja a a Barion Smart Gateway szolgáltatás során a bankkártyás csalások kiszűrése az általad használt eszköz digitális ujjlenyomata és a böngészési szokásaid alapján. A cookie azt biztosítja, hogy a böngészési szokásaidat követhessük két munkamenet között az adott honlapon. Ezeket az adatokat gyűjti: ba_vid, userhez kapcsolódó ID, amely a böngésző tulajdonságaiból összeállított hash, az alapján az első, a mostani és az utolsó látogatásod időbélyeged az adott honlapon, az aktuális munkamenet ID, harmadik feles cookiekhoz való engedély. Barion Payment Zrt. Utolsó frissüléstől számított 1,5 évig.
ba_sid Célja a Barion Smart Gateway szolgáltatás során a bankkártyás csalások kiszűrése az általad használt eszköz digitális ujjlenyomata és a böngészési szokásaid alapján. A cookie azt biztosítja, hogy a munkamenetedet azonosítani tudjuk honlapokon átívelően. Barion Payment Zrt. 30 percig
ba_sid.xxx Célja a Barion Smart Gateway szolgáltatás során a bankkártyás csalások kiszűrése az általad használt eszköz digitális ujjlenyomata és a böngészési szokásaid alapján. A cookie azt biztosítja, hogy a böngésződ munkamenetét (session) azonosítani tudjuk az adott honlapon belül. Barion Payment Zrt. 30 percig

Ha a cookie élettartama az utolsó frissüléstől definiált, az azt jelenti, hogy minden egyes látogatás meghosszabítja a cookie lejáratát 1,5 évvel az utolsó látogatástól számítva. A meghosszabbításból származó adatgyűjtés nem igényel hozzájárulást. Az adatkezelés a Barion Payment Zrt. jogos érdeke csalás megelőzés céljából. További információk itt.
Egyéb technológiák: A böngésző digitális újlenyomata: Célja, hogy kiszűrjűk a csaló munkameneteket a látogatói viselkedés és böngészőjük újlenyomata alapján. Segít nekünk, hogy azonosítsuk a böngészőket az egyes eszközökön. Ezt az adott weboldalon és más kereskedők weboldalain is felhasználjuk, azoknál akik használják a Barion Smart Gateway-t. További részleteket az adatkezelési tájékoztató 5.4 fejezetében találunk.

10.JOGORVOSLATI LEHETŐSÉGEK

Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

Telefon: 06 1 391 1400

Fax: +36 1 391 1410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Honlap: http://www.naih.hu

 

11.JOGI NYILATKOZAT

Azzal, hogy látogatja a www.somogyikriszta.hu domain néven és ennek aldomainjein elérhető weboldalakat, elfogadja az alábbi feltételeket, még abban az esetben is, ha nem vásárló. A weboldallal kapcsolatos szellemi tulajdonjog: az oldalon szereplő minden szöveges és képi információt szerzői jog véd.Jelen weboldalon található teljes tartalom minden része, minden eleme, szöveges, képi és egyéb tartalmai, valamint a tartalmak rendszerezésével és kiválasztásával kapcsolatos minden képi és technikai megoldás, grafika, védjegy, logó, adatbázis és bármilyen más rész Somogyi Krisztina szellemi tulajdonát képezik.

A weboldal bármely részének, bármilyen módszerrel, bármilyen technikával történő másolásával, terjesztésével és felhasználásával kapcsolatos minden jogot fenntartunk.

 

Minden jog fenntartva © Somogyi Krisztina